مهاجران گیرمانده در صربستان

مهاجرانی که در صربستان گیرمانده اند، خواستار رسیدگی نهادهای بین المللی به وضعیت شان اند. آنان که تلاش دارند به یکی از کشورهای اتحادیه اروپا بروند، در این کشور گیرمانده اند.

 

در همین زمینه