اردوگاه مهاجران در جزیره ساموس

تصاویر تازه از اردوگاه ساموس یونان نشان می دهد که بخش هایی از آن سوخته است. این اردوگاه مهاجران شام دوشنبه، پس از درگیری میان مهاجران افغان و سوریایی آتش گرفت.

 

در همین زمینه