از سال ۲۰۱۸ تا به حال ۴۰ هزار مهاجر وارد بوسنیا شده اند

بوسنیا هشدار می دهد که دیگر برای مهاجرانی که در این کشور گیرمانده اند، کمک نمی کند. شهردار منطقه بیهاج در نزدیکی مرز کرواسیا می گوید این اقدام به خاطری صورت می گیرد، که سازمان های بین المللی مجبور شوند، به بحران مهاجرت در این کشور بیشتر بپردازند.

 

در همین زمینه