عکس از آرشیف/ یکی از اردوگاه هایی که در آن، پناهجویان و مهاجرین نگه‌داری می‌شوند.
عکس از آرشیف/ یکی از اردوگاه هایی که در آن، پناهجویان و مهاجرین نگه‌داری می‌شوند.

سازمان مددرسان "داکتران بدون مرز" وضعیت اردوگاه‌های لیبیا را محکوم کردند. در این اردوگاه‌ها، پناهجویان و مهاجرین به گونه اجباری نگه‌داری می‌شوند.

سازمان "داکتران بدون مرز" روز پنجشنبه گذشته در شهر ژنیو اعلام کرد که وضعیت در اردوگاه های پناهجویان و مهاجرین در لیبیا خطرناک و غیرانسانی است. این سازمان انتقال بیش از ۱۰۰ مهاجر و پناهجو را از یک اردوگاه بدنام به دو اردوگاه دیگر محکوم کرد. از منظر این سازمان، افرادی که در آنجا نگه‌داری می‌شوند هیچ چشم اندازی برای آزادشدن ندارند.

مقام های لیبیایی این افراد را از اردوگاه موسوم به "میسراتا"، به جای آینکه آزاد بسازند، به دو کمپ دیگر انتقال داده اند. گفته می‌شود که این گروه مجبور اند با شرایط بسیار بد دست و پنجه نرم کنند. بر بنیاد گزارش ها، این سه اردوگاه در منطقه مرکزی ساحل لیبیا موقعیت دارند.

یافته های "داکتران بدون مرز" نشان می‌دهد که مقام های لیبیایی کمپ میسراتا را روز دوشنبه گذشته مسدود کردند. سازمان ملل و نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر از مدت ها به این طرف، وضعیت رقت بار و غیرانسانی در کمپ های لیبیا را محکوم می‌کنند. در این اردوگاه ها، هزاران پناهجو و مهاجر به گونه نامناسب نگه‌داری می‌شوند و با آنان اغلب بدرفتاری صورت می‌گیرد. با این همه، از چند سال به این طرف، لیبیا خشونت و نابسامانی را تجربه می‌کند.


 

در همین زمینه