شماری از پناهجویان در کمپ "اداشیفسی" صربستان، مشغول کار در بخش صنایع دستی هستند

شماری از مهاجران در کمپ های صربستان مشغول کار در بخش صنایع دستی هستند. یکی آنان سعیده، یک پناهجوی ایرانی است که از دوسال به این طرف در کمپ "اداشیفسی" در نزدیکی مرز کرواسیا گیرمانده است.

 

در همین زمینه