عکس از آرشیف/ سهم‌گیری کودکان پناهجو در کودکستان ها، روند ادغام والدین شان را نیز سرعت می‌بخشد.
عکس از آرشیف/ سهم‌گیری کودکان پناهجو در کودکستان ها، روند ادغام والدین شان را نیز سرعت می‌بخشد.

بر بنیاد یافته های یک پژوهش، سهمگیری کودکان پناهجویان در ادغام والدین شان در جامعه آلمان تاثیر مثبت دارد.

ارزیابی انستیتوت تحقیقات اقتصادی آلمان و مرکز "لایبنیتس" تحقیقات اقتصادی اروپا می‌رساند که حضور کودکان پناهجو در کودکستان می‌تواند والدین شان را در روند ادغام سریع در جامعه آلمان کمک کند. یافته های این بررسی نسبت به موارد دیگر، به یادگیری زبان و جهت یابی بهتر والدین در بازار کار اشاره کرده است. محققان نهادهای یادشده می‌گویند که بر بنیاد ارزیابی های آنان، حدود ۴۲ درصد مادرانی که کودکان شان شامل کودکستان ها شده اند، توانسته اند که در جامعه بهتر مدغم شوند. آمار پدران چنین کودکان با ۱۱ درصد، در سطح پایین تر قرار دارد. در کنار این موضوع، ادغام والدین وابسته به ممیزه های دیگر مانند درجه تحصیل و زمان اقامت در جامعه آلمان نیز بوده است.

سی کاتارینا اشپیس، مسئول بخش آموزش و امور خانواده در انستیتوت تحقیقات اقتصادی آلمان در شهر برلین گفت: «رفتن به کودکستان نه تنها برای کودکان خانواده پناهجویان مهم است بلکه واضحاً، برای والدین شان نیز موثر است. کودکستان ها هم می‌توانند به روند ادغام مضاعف دست یابند.»

این تحقیق تصریح می‌کند که در مجموع، کودکان با پیشینه مهاجرت در مقایسه با اطفال دیگر کمتر به کودکستان رفته اند. در سال ۲۰۱۷ حدود ۹۰ درصد همه کودکانی که در سنین سه سالگی در آلمان قرار داشتند، به کودکستان رفته بودند. این رقم در خصوص کودکان از خانواده پناهجویان، به ۶۰ درصد می‌رسیده است.


 

در همین زمینه