عکس آرشیف از جورج شوستر
عکس آرشیف از جورج شوستر

پولیس مرزی فرانسه ٣١ مهاجر پاکستانی را که در یک کامیون پنهان شده بودند، در جنوب شرق فرانسه پیدا کرد. راننده کامیون، که او نیز یک تبعه پاکستانی است، توسط پولیس بازداشت شده است.

دادستانی شهر نیس روز شنبه ٢ نومبر خبر داد که این مهاجران هنگام کنترول پولیس در شاهراهی در نزدیکی مرز ایتالیا یافت شدند.

به گفته فرمانداری پولیس منطقه آلپ ماریتیم فرانسه، بر بنیاد قانون برقراری دوباره کنترول مرزی در سال ٢٠١٥، مهاجران یاد شده، از جمله سه فرد زیرسن، به مقام‌های ایتالیایی تحویل داده شدند.

فرمانداری پولیس آلپ ماریتیم توضیح داده است که محل پرداخت حق‌العبور " له توربی" در شاهراهی که فرانسه را به ایتالیا وصل میکند و مهاجران در آنجا دستگیر شدند، یک منطقه مرزی محسوب می‌شود.

بر بنیاد قانون کنترول مرزی، در صورتیکه افراد غیرقانونی از جمله آنانی که زیرسن هستند در این مناطق دستگیر شوند به کشور مرزی مبدا باز گردانده می‌شوند.

دادستانی شهر نیس گفته است که تحقیقات پولیس در مورد دخالت احتمالی یک شبکه قاچاق مهاجران در این قضیه آغاز شده است.

در صورت عدم اثبات دخالت قاچاقبران در انتقال این مهاجران، پولیس راننده کامیون را به جرم «کمک به ورود و اقامت غیرقانونی مهاجران» به فرانسه به دادگاه فوری معرفی خواهد کرد.

 

در همین زمینه