وزیر اقتصاد آلمان خواهان این است که تا حد امکان شمار بیشتری از مهاجران به صورت درازمدت در بازار کار ادغام شوند.
وزیر اقتصاد آلمان خواهان این است که تا حد امکان شمار بیشتری از مهاجران به صورت درازمدت در بازار کار ادغام شوند.

وزیر اقتصاد آلمان فدرال از شرکت ها و کارفرمایان خواست که برای تامین نیازمنی های شان به کارگر، از مهاجران بیشتر استفاده کنند.

پیتر التمایر، وزیر اقتصاد آلمان فدرال در مصاحبه با شبکه هیئت تحریریه آلمان گفت: «من به شرکت ها توصیه می‌کنم که برای تامین نیازمندی های شان به نیروهای کاری متخصص، از توانایی های مهاجران استفاده کنند

وزیر اقتصاد به مناسبت دیدار سالانه افرادی که در چارچوب برنامه «خوش آمدگویی و هدایت» توسط حکومت آلمان به کار گماشته شده اند (هدایت کنندگان) گفت، هدف نهایی ما این است که «تا حد امکان شمار بیشتری از مهاجران به صورت درازمدت در بازار کار آلمان ادغام شوند

به گفته التمایر، هدایت کنندگان به شرکت ها در زمینه استخدام مهاجران از هر لحاظ کمک می‌کنند: «آن ها به شرکت ها در زمینه یادگیری حرفه، اشتغال، یادگیری زبان، مدرک اقامت [...] امکانات موجود برای حمایت و پشتیبانی مالی یاری می‌رسانند

حکومت آلمان فدرال برنامه «خوش آمدگویی و هدایت» را در سال ۲۰۱۶ آغاز کرد تا از کارفرمایان آلمانی در زمینه ادغام مهاجران در شرکت ها و کارخانه ها حمایت کند و از جانب دیگر، دسترسی پناهجویان و مهاجران را به بازار کار آلمان تسهیل نماید. روز دوشنبه گذشته، حدود ۱۳۰ تن از این هدایت کنندگان از سراسر آلمان با یکدیگر در وزارت اقتصاد این کشور دیدار کردند.

بر اساس اطلاعات وزارت اقتصاد آلمان فدرال، در سال ۲۰۱۸ بیش از ۷۵۰۰ شرکت در آلمان از این هدایت کنندگان مشورت شخصی دریافت کرده اند و در مجموع با کمک این هدایت کنندگان برای بیش از ۴ هزار جای خالی اشتغال و یادگیری حرفه، از میان مهاجران استخدام شده است. افزون بر این هدایت کنندگان برای بیش از ۵۵۰۰ مهاجر امکانات کارآموزی را فراهم کرده اند.


 

در همین زمینه