عکس از آرشیف/ دیوان محاسبات اروپا از اتحادیه اروپا خواسته است که به وضعیت پناهجویان در ایتالیا و یونان رسیدگی بهتر نماید.
عکس از آرشیف/ دیوان محاسبات اروپا از اتحادیه اروپا خواسته است که به وضعیت پناهجویان در ایتالیا و یونان رسیدگی بهتر نماید.

پناهجویان چندین سال عمرشان را در وضعیت بلاتکلیفی، در اردوگاه های مزدحم یونان و ایتالیا به سر می‌برند. در یک گزارش دیوان محاسبات اروپا، تنگناه‌های قانونی و نبود امکانات کافی این اتحادیه، از دلایل عمده این چالش عنوان شده اند.

 مدارک "دیوان محاسبات اروپا" می‌رسانند که وضعیت پناهجویان در اردوگاه های ایتالیا و یونان نگران کننده است. بازرسان این دادگاه روز چهارشنبه گذشته از اتحادیه اروپا خواستند که برای کاهش فشار مهاجران بر یونان و ایتالیا رویکرد خود را بهبود بخشد. آنان در بخشی از گزارش شان، از دست نیافتن شماری از پروژه های اتحادیه اروپا به اهداف از پیش تعیین شده، اشاره کرده اند: «بسیاری پروژه ها به گونه کامل به اهداف خود نرسیده اند.»

"عقب ماندگی فزاینده در یونان" به اوضاع گیج کننده و پر ازدحام اردوگاه ها کمک کرده و در عین زمان، موارد بی شمار تجدیدنظر در خصوص درخواست های پناهندگی ناموفق، محاکم را با دشواری مواجه نموده است.

آنان افزوده اند، پناهجویان در یونان مکلف شده اند که حتی تا چهار سال را برای رسیدن زمان ارزیابی ابتدایی قضیه های شان، انتظار بکشند.

از دید دیوان محاسباتی اتحادیه اروپا، پناهجویان به دلیل کندی در روند بررسی پرونده های شان و نبود سرپناه، به اعضای دیگر اتحادیه اروپا و یا کشورهای اصلی شان سرازیر شده اند. 

این گزارش دریافته است که حتی پس از بحران مهاجرت سال ۲۰۱۵، دفتر حمایت از پناهندگی اتحادیه اروپا نتوانسته است که ارزیابی مناسب از نیازها را انجام بدهد و آگاهان کافی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای کمک رساندن به انبوه درخواست های پناهندگی را جذب نماید.

بازرسان گفته اند که آژانس محافظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا (فرانتکس) دارای مامورین کافی است، اما آنان بهترین افراد برای انجام این ماموریت برای همیشه نبوده اند. به دلیل اینکه برنامه آنان برای یک سال آینده طرح ریزی می‌شود، آنان نمی توانند به نیازهای ایتالیا و یونان رسیدگی کنند.


 

در همین زمینه