مهاجران در بوسنیا: هر روز شماری از آن ها سعی می کنند خود را از طریق مرز این کشور به کرواسیا برسانند.
مهاجران در بوسنیا: هر روز شماری از آن ها سعی می کنند خود را از طریق مرز این کشور به کرواسیا برسانند.

بارش باران سبب شده است که خیمه‌های آسیب پذیر پناهجویان در اردوگاه وویچاک، در بوسنیا از بین بروند. پناهجویان در این کمپ از اتحادیه اروپا و سازمان ملل می‌خواهند که به وضعیت آنان رسیدگی جدی نمایند.

 

در همین زمینه