گروهی از مهاجران افغان در قلمرو ترکیه.
گروهی از مهاجران افغان در قلمرو ترکیه.

اداره بین المللی مهاجرت می‌گوید که حدود ۲۷۲ میلیون تن در سراسر جهان بی وطن می‌باشند. در ۱۹ سال گذشته دست کم ۱۲۰ میلیون به رقم مهاجران افزوده شده است.

یافته های اخیر سازمان بین المللی مهاجرت (آی او ام) نشان می‌دهند که حدود ۲۷۲ میلیون تن به دور از کشورهای اصلی شان در سراسر جهان کار و زندگی می‌کنند. این رقم ۳.۵ درصد جمعیت کلی جهان را تشکیل می‌دهد.

گزارش سالانه (آی او ام) که روز چهارشنبه گذشته در شهر ژنیو به نشر رسید می‌رساند که در مقایسه به سال ۲۰۰۰ میلادی، ۱۲۰ میلیون تن در آمار این مهاجران افزایش رخ داده است.

در گزارش ۵۰۰ صفحه‌یی این نهاد تصریح شده است که دو سوم حصه این مهاجران در کشورهای خارجی، در جستجوی کار می‌باشند.

رقم پناهجویانی که به دلیل درگیری و تحت پیگرد قرار گرفتن زادگاه شان را ترک کرده و در کشورهای خارجی در جستجوی محافظت اند به ۲۵.۹ میلیون می‌رسد. حدود ۴۱ میلیون و سه صد هزار تن دیگر در کشورهای شان به عنوان بیجاشدگان داخلی به سر می‌برند.


 

در همین زمینه