پولیس مجارستان نوارهایی تصویری را از دوربین های مداربسته به نشر رسانده است.
پولیس مجارستان نوارهایی تصویری را از دوربین های مداربسته به نشر رسانده است.

مجارستان فیلم دوربین های مداربسته را به تازگی نشر کرده است که تلاش پناهجویان برای عبور از مرز را نشان می‌دهند. پناهجویان سعی می‌کنند که با استفاده از تاریکی شب، از موانع بگذرند.

 

در همین زمینه