شماری از پناهجویان در اردوگاه وویچاک بوسنیا دست به اعتراض زدند و از گرفتن غذا و آب نیز خودداری نمودند.
شماری از پناهجویان در اردوگاه وویچاک بوسنیا دست به اعتراض زدند و از گرفتن غذا و آب نیز خودداری نمودند.

پناهجویان به دلیل نبود امکانات و مسدود ماندن راه ها، در اردوگاه وویچاک در بوسنیا دست به اعتراض زدند. آنان از گرفتن غذا و آب خودداری کردند. کمیشنر حقوق بشر اتحادیه اروپا در جریان دیدار از این کمپ گفت که وضعیت کنونی را شرم آور می‌خواند.

 

در همین زمینه