مقام های بوسنایی گروهی از پناهجویان را از جاده های شهر بیهاج به اردوگاه وویجاک انتقال دادند.
مقام های بوسنایی گروهی از پناهجویان را از جاده های شهر بیهاج به اردوگاه وویجاک انتقال دادند.

پولیس بوسنیا شماری از پناهجویان را از جاده های شهر بیهاج جمع آوری کرد و آنان را به اردوگاه وویچاک انتقال داد. پولیس همچنان مصمم است که پناهجویان را از اردوگاه وویچاک در بیهاج به منطقه سارایوو، در آینده نزدیک انتقال بدهد. پناهجویان با این اقدام پولیس مخالفت می‌کنند. آنان می‌گویند که رفتن به سارایوو سبب می‌شود که شانس عبور از مرز بوسنیا با کرواسیا از آنان گرفته شود.

 

در همین زمینه