مهاجران در کمپ‌های جزایر یونان در شرایط ناگواری زندگی می‌کنند. عکس از رویترز
مهاجران در کمپ‌های جزایر یونان در شرایط ناگواری زندگی می‌کنند. عکس از رویترز

مقام‌های شهرداری‌ها در پنج جزیره یونان که هزاران مهاجر در آن‌ها زندگی می‌کنند گفته‌اند روز چهارشنبه به عنوان اعتراض علیه وضعیت رقت‌بار مهاجران، هیچگونه خدمات شهرداری در کمپ‌ها انجام نخواهد شد. همزمان سندیکای کارمندان دولتی در جزیره خیوس نیز خواهان سهولت اداری برای انتقال مهاجران از کمپ‌ها و یافتن سرپناه برای آنان شده است.

شهرداری جزیره خیوس روز چهارشنبه ١١ دسمبر خبر داد که تصمیم لغو یک روزه خدمات شهرداری در جزایر پنج گانه به عنوان اعتراض علیه «وضعیت فاجعه بار» مهاجران در کمپ‌ها و مراکز ثبت نام (هات سپات) و مخالفت با ایجاد کمپ‌های جدید اتخاذ شده است.

مقام‌های محلی در جزایر یونان در گذشته نیز مخالفت خود را با برنامه دولت برای بستن کمپ‌های کنونی در جزایر لیسبوس، خیوس، ساموس، لروس و کوس و ایجاد کمپ‌های « بسته» و با ظرفیت بزرگتری به جای آن، اظهار کرده بودند.

این مقام‌ها خواستار آنند تا شمار مهاجران ساکن در این جزایر با رقم ساکنان این جزایر متناسب باشد.

در جزیره خیوس، همین اکنون شمار متقاضیان پناهندگی بیشتر از ١٢ درصد جمعیت اصلی این جزیره ( ٥٢ هزار تن) را تشکیل می‌دهد و برای مقام‌های شهرداری این یک درصدی بسیار بزرگ است.

همزمان با اعتراض شهرداری‌ها، سندیکای کارمندان دولتی جزیره خیوس نیز وضعیت در مراکز ثبت نام مهاجران را « شرم‌آور» خوانده و خواستار سهولت‌های اداری در دادن سند به مهاجران و انتقال آنان از جزایر به سرپناه‌های «واقعی» شده است.

رئیس اداره مهاجران سازمان ملل متحد و سازمان ‌های دفاع از حقوق بشر پیوسته وضعیت مهاجران در کمپ‌های جزایر یونان را نگران کننده خوانده‌اند.


 

در همین زمینه