پولیس بوسنیا پناهجویان را از اردوگاه وویچاک انتقال داد.
پولیس بوسنیا پناهجویان را از اردوگاه وویچاک انتقال داد.

پولیس بوسنیا همه پناهجویان را از اردوگاه وویچاک به سارایوو انتقال داد. پناهجویان نمی‌خواستند که از این اردوگاه بیرون شوند. سازمان های مدافع حقوق بشر از وضعیت ناگوار در این اردوگاه ابراز نگرانی کرده بودند.

 

در همین زمینه