عکس آرشیف: انجمن میدی دو می در حال توزیع غذا برای مهاجران زیرسن. عکس از مهاجر نیوز
عکس آرشیف: انجمن میدی دو می در حال توزیع غذا برای مهاجران زیرسن. عکس از مهاجر نیوز

شما در پاریس درخیمه‌ها زندگی می‌کنید و در جستجوی غذا هستید؟ مهاجر نیوز فهرستی از آدرسهایی را که در آنجا برای مهاجران غذا توزیع می‌کنند آماده کرده است. با مراجعه به این آدرس‌ها شما هم می‌توانید غذای گرم یا صبحانه بدست بیاورید.

پاریس چهارم:  انجمن Les compagnons de la tour Saint-Jacques

توزیع غذا روزیکشنبه از ساعت ٧ تا ٩ ( ١٩ تا٢١)

آدرس: در برابر la tour Saint-Jacques Métro Châtelet

 پاریس ششم: انجمن la Soupe populaire

توزیع غذا از روز دوشنبه تا شنبه از ساعت ١١ و ٢٠ تا ١٢ و ٥٠. توزیع تکت غذا از ساعت 10 آغاز می‌شود.

آدرس:  4 rue Clément. Métro Mabillon ou Odéon

 پاریس هفتم: انجمن Restos du cœur

 توزیع غذای گرم به روز‌های سه شنبه، پنجشنبه، شنبه و یکشنبه از ساعت ٢٠ تا ٢١ و ٣٠

آدرس: 9 rue Fabert. Métro Invalides

 پاریس نهم: انجمن Restos du cœur

توزیع غذای گرم به روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه از ساعت ٢٠ تا ٢١ و ٣٠

آدرس: Place de Budapest. Métro Saint-Lazare 

پاریس دهم: انجمن Armée du salut

 توزیع صبحانه هر روز از ساعت ٦ و٣٠ تا ١٠ و ٣٠ صبح.

یک کامیون توزیع غذا به نوبت در گار دو لست، گار سن لازار، گار دو نور و بولوار دزیتالین توقف می‌کند.

انجمن هر شب از ساعت ١٨ و ٣٠ تا ٢٠ شب، در مرکز لئون ژوهو در میدان رپوبلیک غذا توزیع می‌کند.

آدرس:  11 rue Léon-Jouhaux. Métro République, Goncourt ou Jacques Bonsergent

توزیع غذا به روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه از ساعت ٢٠ تا ٢١ و ٣٠ و روز یکشنبه از ساعت ١٩ و٣٠ تا ٢١.

آدرس: Gare de l’Est – entrée par l’avenue de Verdun. Métro Gare de l’Est

 پاریس یازدهم: انجمن  Restos du cœur

توزیع غذا به روزهای سه شنبه، پنجشنبه و شنبه از ساعت ٢٠ تا ٢١ و ٣٠ .

آدرس: Place de la République. Métro République

 توزیع غذا به روزهای سه شنبه، پنجشنبه و شنبه از ساعت ٢٠ تا ٢١ و ٣٠ .

آدرس:  16-18 boulevard Richard Lenoir. Métro Breguet-Sabin ou Bastille

انجمن میدی دو می ( Les midis du Mie ) روز سه شنبه از ساعت ١٠ تا ١٢ به مهاجران زیرسن غذا توزیع می‌کند.

آدرس: Rue du Moulin Joly. Métro Couronnes

پاریس دوازدهم: انجمن Restos du cœur

توزیع غذا به روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه از ساعت ٢٠ تا ٢١ و ٣٠

آدرس: 42 cours de Vincennes. Métro Nation

پاریس سیزدهم: انجمن Restos du cœur

 توزیع غذا به روزهای پنجشنبه از ساعت ٢٠ تا ٢١ و ٣٠

آدرس: Square Marie-Curie. Métro Saint-Marcel

توزیع غذا به روزهای دوشنبه بتا جمعه از ساعت ١١ تا ١٣ بعد از ظهر

آدرس: 6 avenue Joseph-Bédier. Métro Porte d’Ivry

پاریس چهاردهم: انجمن Restos du cœur

 توزیع غذا به روزهای دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه و جمعه از ساعت ٢٠ تا ٢١ و ٣٠ و روز یکشنبه از ساعت ١٩ و٣٠ تا ٢١

آدرس: Place de l’Ile-de-Sein, boulevard Arago. Métro Denfert-Rochereau

پاریس پانزدهم: انجمن Aurore

توزیع غذا هر روز از ساعت ١٨ به بعد

آدرس: 12 rue Georges-Citerne. Métro Charles-Michel ou Dupleix

پاریس نزدهم:  انجمن Armée du salut

توزیع صبحانه هر روز از ساعت ٩ تا ١١

آدرس: 213 rue d’Aubervilliers. RER ou tram Rosa Parks, métro Porte de la Chapelle ou Porte de la Villette

توزیع غذا روز سه شنبه از ساعت ٢٠ از سوی انجمن comité migrants Wilson

آدرس: Boulevard Macdonald, à proximité du jardin Anaïs Nin. RER ou tram Rosa Parks, métro Porte de la Chapelle ou Porte de la Villette

توزیع غذا روز چهارشنبه از ساعت ٢٠و ٣٠ از سوی انجمن   Les chauffeurs du cœur

آدرس: Rue Jean Oberlé, à proximité du jardin Anaïs Nin. RER ou tram Rosa Parks, métro Porte de la Chapelle ou Porte de la Villette

توزیع غذای گرم هر روز به استثنای پنجشنبه از ساعت ١٨ تا ٢٠ از سوی انجمن   La Chorba

آدرس: 7-15 avenue de la Porte de la Villette. Métro Porte de la Villette

توزیع غذا روز پنجشنبه از ساعت ١٧ و ٣٠ تا ١٩ و ٣٠؛ روز های شنبه و یکشنبه از ساعت ١١ و ٣٠ تا ١٣ و ٣٠ از سوی انجمن L’un est l’Autre

آدرس: 7-15 avenue de la Porte de la Villette. Métro Porte de la Villette

توزیع غذا روزهای سهششنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه از ساعت٢٠ تا ٢١ و ٣٠ از سوی انجمن   Restos du cœur

آدرس: 189 rue d’Aubervilliers. RER ou tram Rosa Parks, métro Porte de la Chapelle ou Porte de la Villette

توزیع غذا روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت ١١ تا ١٣ از سوی انجمن Restos du cœur

آدرس: 7-15 avenue de la Porte de la Villette. Métro Porte de la Villette

پاریس بیستم: انجمن Les midis du Mie

توزیع غذا برای مهاجران زیرسن به روزهای پنجشنبه، جمعه، سنبه و یکشنبه از ساعت ١١ تا ١٣

آدرس: Rue Pali Kao. Métro Couronnes

برای آگاهی بیشتر به این سایت ها مراجعه کنید:

https://www.paris.fr/pages/distribution-de-repas-123/

https://www.api-site.paris.fr/paris/public/2019%2F5%2FGuide_Solidarite_a_Paris-ete_2019_Ville_de_Paris.pdf

 

 

در همین زمینه