پولیس فدرال آلمان می‌گوید که در نظر دارند پناهجویان رد شده را به گونه سریع از این کشور اخراج کنند.
پولیس فدرال آلمان می‌گوید که در نظر دارند پناهجویان رد شده را به گونه سریع از این کشور اخراج کنند.

آلمان در تلاش است که پناهجویان پذیرفته نشده را به گونه سریع اخراج کند. پولیس فدرال آلمان نبود تاسیسات کافی برای نگه‌داری پناهجویان پذیرفته نشده را یک چالش می‌داند.

رئیس پولیس فدرال آلمان می‌گوید که نبود امکانات پیش از اخراج سبب می‌شود که پس فرستادن پناهجویان پذیرفته نشده و خارجیان غیرقانونی به کشورهای سومی انجام نشود. دیتر رومان در گفتگو با گروه رسانه‌یی "فونکه" اظهار کرد: «مراکز بازداشت بسیار کمی در کشور وجود دارند.»

رومان علاوه کرد که برای نگه‌داری ۲۴۸ هزار خارجی که در معرض اخراج از آلمان قرار دارند، تنها ۵۷۷ مرکز وجود دارد. آنان پیش از این که خاک آلمان را ترک کنند، در این مراکز نگه‌داری می‌شوند.

یافته های گروه رسانه‌یی "فونکه" نشان می‌دهند که از ماه جنوری تا اکتوبر سال ۲۰۱۹، ادارات مسئول آلمانی در مجموع ۲۰ هزارو ۹۹۶ مورد اخراج را به ثبت رسانده اند که نظر به زمان مشابه سال گذشته، یک هزار مورد کاهش را نشان می‌دهد.

ایالت های آلمان مسئولیت روند اخراج پناهجویان ردشده را به عهده دارند، اما پولیس فدرال آلمان پناهجویان را در جریان اخراج به کشور سومی همراهی می‌کند.

رئیس پولیس فدرال آلمان در اوایل ماه روان گفته بود که فشارهای بیشتری را ناشی از افزایش در استخدام پولیس در روند اخراج پناهجویان ردشده احساس می‌کنند. در سال روان، افسران پولیس که پناهجویان را در جریان اخراج از آلمان همراهی می‌کردند، نظر به چهار سال گذشته دو برابر افزایش داشته است.

کاهش در روند اخراج پناهجویان از آلمان در حالی رونما گردیده است که ورود غیرقانونی پناهجویان در این سال، نظر به سال ۲۰۱۸ پایین تر گزارش شده است. در سال گذشته ۳۸ هزارو ۵۸۰ تن به شکل غیرقانونی وارد آلمان شده بودند که این رقم در سال جاری ۳۲هزارو ۹۴۵ نفر می‌باشد.

با این همه، هنوز هم پناهجویان بیشتر در نظر دارند که در میان کشورهای اروپایی، در آلمان درخواست پناهندگی بدهند.

kmm/cw (dpa,AFP)


 

در همین زمینه