١۴ مهاجر در آب های کانال مانش توسط نیروهای دریایی شمال فرانسه نجات داده شدند. ٢٥ /١٢/٢٠١٩ عکس: پرفکتور دریایی شمال فرانسه
١۴ مهاجر در آب های کانال مانش توسط نیروهای دریایی شمال فرانسه نجات داده شدند. ٢٥ /١٢/٢٠١٩ عکس: پرفکتور دریایی شمال فرانسه

بیش از ۷٠ مهاجر پنج‌شنبه، شب هنگام توسط نیروهای دریایی فرانسوی و انگلیسی در آب های ساحلی مانش نجات یافتند. ٢٢ تن توسط نیروی های عاجل صحی فرانسوی به بیمارستان منتقل شدند و ۴٩ تن دیگر توسط نیروهای انگلیس تحت مراقبت قرار گرفتند.

۷١ مهاجر پنج‌شنبه ٢٥ دسمبر توسط نیرو های فرانسوی و انگلیس در آب های ساحلی کانال مانش نجات یافتند. این مهاجران می خواستند از طریق کانال مانش خود را به انگلستان برسانند.

نیروهای دریایی فرانسوی می گویند پنج‌شنبه اندکی پس از ساعت چهار صبح، مرکز عملیاتی نظارت و نجات دست به کار شد و١۴ تن را که در یک قایق کوچک سوار بودند، نجات دادند.  پس از آن، مهاجران نجات داده شده توسط هلیکوپتر به شفاخانه انتقال داده شدند.

پرفکتور دریایی فرانسه در پادو کاله هم چنان می گوید که در عملیات دوم نجات، به تعداد ٨ مهاجر در آب های مانش، در پادو کاله نجات داده شند.

از سوی دیگر، مقامات انگلیس اعلام كردند كه شب هنگام چهارشنبه ۴٩  تن از جمله یک مهاجر زیر سن را نجات دادند.

این مهاجران سوار چهار قایق بودند که بعدا توسط نیروهای مرزی انگلیس گرفتار شدند.

طبق گزارش پرفکتور دریایی شمال فرانسه، از ابتدای سال جاری حدود ۳۰۰ عملیات نجات در کانال مانش انجام شده است که بیش از۲۰۰۰ مهاجر در دریا نجات یافته اند.

 


 

در همین زمینه