عکس از آرشیف: اتحادیه اروپا
عکس از آرشیف: اتحادیه اروپا

آژانس پناهندگی اروپا روز سه شنبه از ازدیاد کمک و فعالیت هایش برای مهاجران در سال ٢٠٢٠ خبرداد. این کمک ها به ویژه برای مهاجران در مالتا، یونان و قبرس، جایی که هجوم مهاجران از سال ٢٠١٩ به اینسو ازدیاد یافته و در وضعیت دشوار به سر می برند، اختصاص داده شده است.

به گفته خبرگزاری فرانسه، دفتر آژانس پناهندگی اروپا (EASO) روز سه شنبه ٧ جنوری گفت: اتحادیه اروپا کمک های عملیاتی خود را در سال ٢٠٢٠ برای مهاجران دو برابر خواهد کرد.  برای رسیدگی و کمک  به ٢٠٠٠ تن در کمپ ها، توافق نامه یی در ماه دسامبر با حضور کشورهای عضو صورت گرفته است.

این در حالیست که بیش از ١۴٠٠ مهاجر در دو بازداشتگاه در مالتا به سر می برند و از سوی دیگر مهاجران بی شماری در کمپ های یونان در حالت دشوار زندگی می کنند.

وضعیت مهاجران در یونان در حال حاضر رو به وخامت است. بسیاری از مهاجران از مشکلات روانی رنج می برند.

سال گذشته به تعداد ٦٢۴۴٥ مهاجر به یونان رسیده اند در حالی که در سال ٢٠١٨ تعداد آنها به ٣٢٧۴٢ گزارش داده شده بود.

به گفته آژانس پناهندگی اروپا، آنها در حدود ٥٥٠ نماینده را در یونان اعزام خواهند کرد. آزانس پناهندگی اروپا کمک های اجتماعی را برای مهاجران سه برابر خواهد کرد و به ویژه برای مهاجران لسبوس رسیده گی بیشتر صورت خواهد گرفت، جایی که در آن بیش از ٣٧٠٠٠ مهاجر در کمپ ها در وضعیت ناگوار به سر می برند.

به گفته این آژانس، قبرس ، یونان و مالتا شاهد افزایش مضاعف کارمندان آزانس پناهندگی اروپا خواهند بود در حالی که اعزام به ایتالیا با توجه به نیازهای تغییر یافته از سوی مقامات ین کشور کاهش می یابد.
 

در همین زمینه