عکس از آرشیف/ کودکان پناهجو در حال آموزش اند.
عکس از آرشیف/ کودکان پناهجو در حال آموزش اند.

وزارت امور پناهندگی ایالت نوردراین ویستفالن در نظر دارد که زمینه آموزش برای کودکان را در اردوگاه های پناهجویان فراهم کند.

نویوآخیم اشتامپ، وزیر امور پناهندگی ایالت نوردراین ویستفالن آلمان گفته است که قرار است، سر از امسال کودکان مهاجر بتوانند در اردوگاه های پناهجویان، به آموزش دسترسی پیدا کنند. حکومت ایالت نوردراین ویستفالن، در پاسخ به درخواست حزب سبزها در پارلمان این ایالت در شهر دوسلدورف، این موضوع را بیان کرده است.

حکومت ایالتی نوردراین ویستفالن با عملی نمودن این اقدام، کنوانسیون سازمان ملل برای حقوق کودکان و الزامات پارلمان اروپا در این زمینه را به تدریج عملی می‌کند.

حزب سبزهای آلمان تاکید می‌کند که بر بنیاد کنوانسیون سازمان ملل برای کودکان پناهجوی زیرسن، باید دسترسی آنان به سیستم آموزشی، حد اکثر پس از سه ماه باید تضمین شود.

مقام های حزب سبز در ادامه گفتند، در ایالت نورداین ویستفالن کودکان پناهجو زمانی مکلف به مکتب رفتن می‌شوند که به یک واحد شهرداری تعلق بگیرند. از آن جایی که حداکثر مدت اقامت خانواده ها در اردوگاه های پناهجویان تا شش ماه و برای افراد مجرد ۲۴ ماه تمدید شده است، این خطر وجود دارد که حقوق آموزش کودکان تضعیف و مورد بی توجهی قرار بگیرد.


 

در همین زمینه