Photo: Mahdi Heydari/ در شهر وان ترکیه، پناهجویان گمنام در یک گورستان دفن شده اند.
Photo: Mahdi Heydari/ در شهر وان ترکیه، پناهجویان گمنام در یک گورستان دفن شده اند.

در شهر وان ترکیه، گورستان هایی را برای دفن نمودن افراد گمنام اختصاص داده اند. بیشتر پناهجویان افغان که در مرز میان ترکیه و ایران یا در حوادث ترافیکی جان باخته اند، در این گورستان به خاک سپرده شده اند. مهدی حیدری، مهاجر افغان در شهر وان ترکیه این ویدیو را برای انفومایگرانتس فرستاده است.

 

در همین زمینه