گروهی از مهاجران سوریایی که به آلمان منتقل شده اند.
گروهی از مهاجران سوریایی که به آلمان منتقل شده اند.

شهر پوتسدام آلمان که مرکز ایالت براندنبورگ می باشد، برای اولین بار گروهی ۲۵ نفری از مهاجرانی را که در وضعیت اضطراری در دریا نجات داده شده اند، پذیرفت.

مقامات دولت ایالتی گفته اند که این گروه از پناهجویان، اضافه تر از میزان تعهدی پذیرفته شده اند که این ایالت برای پذیرفتن مهاجران کرده است.

این گروه از مهاجران روز چهارشنبه به این شهر وارد شدند. مایک شوبرت از حزب سوسیال دموکرات که شهردار پوتسدام می باشد، در مورد گفت: «ما خوشحالیم که آرمان "شهرهای پناهگاه امن" را عملی ساخته و به جایی برسانیم که توجه بیشتری را به فاجعه بشری جلب کنیم که در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا اتفاق می افتد».

خبرگزاری اروپایی به نقل از شهردار پوتسدام نوشته که دولت های ایالتی و فدرال همراه با دولت های شهری یکجا کار می کنند تا راه حلی سیاسی را برای کمک های بشردوستانه پیدا کنند.

  شهر پوتسدام عضو دفتر هماهنگی اتحادیه سراسری "شهرهای پناهگاه امن" است که متعهد به پذیرش داوطلبانه پناهجویان نجات یافته از وضعیت عاجل در دریا و بحر می باشند؛ البته این پناهجویان اضافه تر از سقف مشخص مهاجران برای هر شهر آلمان باید پذیرفته شوند؛ قطعنامه ای که در ماه دسمبر سال ۲۰۱۸ در آلمان تصویب شد.

در سراسر آلمان حدود ۴۰ شهر آماده اند که پناهجویان نجات داده شده در وضعیت عاجل دریایی را اضافه تر از سهمیه تعیین شده شان بپذیرند.

 

در همین زمینه