عکس: ارشیف/مهاجران از عراق در میدان هوایی هانوفر، آلمان/عکس: AP
عکس: ارشیف/مهاجران از عراق در میدان هوایی هانوفر، آلمان/عکس: AP

براساس نظرخواهی «دویچلند ترند»، ۴۲ درصد از افرادی که دارای حق رای هستند، می گویند که آلمان باید در آینده نیز در همین سطح و اندازه به پذیرش مهاجران ادامه دهد. اما ۴۰ درصد دیگر از شرکت کنندگان دراین نظرخواهی از کاهش میزان پذیرش پناهجویان طرفداری می کنند.

بربنیاد این نظرخواهی که تحت عنوان «دویچلند ترند» هر ماه یکبار به سفارش کانال نخست تلویزیون عامه آلمان (ای ار دی) انجام می شود، پس از  گذشت چهار سال از بحران مهاجرت، ۴۲ درصد از شرکت کنندگان بر این عقیده هستند که آلمان باید در آینده نیز در همین سطح و اندازه به پذیرش مهاجران ادامه دهد.  

 اما ۴۰ درصد از شرکت کنندگان دراین نظرخواهی که نتایج آن روز جمعه نشر شد، می گویند که آلمان باید شمار مهاجرانی را که می پذیرد، کاهش دهد.  یکی از هر ۱۰ شرکت کننده در این نظرخواهی  (۱۱ درصد) براین عقیده است که آلمان باید به شمار بیشتری از مهاجران پناه بدهد. 

 در ماه سپتمبر سال ۲۰۱۵،  ۳۷ درصد از شرکت کنندگان در نظرخواهی می گفتند که آلمان باید در همین سطح و اندازه به پذیرش مهاجران ادامه دهد. ، ۳۳ درصد  خواهان کاهش سطح پذیرش بودند و ۲۲ درصد می گفتند که آلمان باید مهاجران بیشتری را قبول کند. 

در ایالات شرقی آلمان، شمار بیشتری از مردم خواهان سختگیری بیشتر در زمینه سیاست مهاجران هستند (۵۰ درصد)، در حالی که در غرب این کشور تعداد  آن هایی که از این رویه طرفداری می کنند، به ۳۸ درصد می رسد. 

 

در همین زمینه