بیش از هشت هزار مهاجر در ماه جنوری سال جاری در مناطق غربی مسیر بالقان گیر مانده اند.
بیش از هشت هزار مهاجر در ماه جنوری سال جاری در مناطق غربی مسیر بالقان گیر مانده اند.

حکومت فدرال آلمان می‌گوید که تنها در ماه جنوری امسال، بیش از هشت هزار پناهجو در چند کشور غربی بالقان گیر مانده بودند. بیشتر این افراد در بوسنی و هرزگوینی به سر می‌بردند.

در ماه های اخیر ورود پناهجویان به کشورهای حوزه بالقان افزایش را نشان می‌دهد. به تازگی حکومت فدرال آلمان در پاسخ به یک درخواست فراکسیون حزب دموکرات آزاد در پارلمان این کشور گفته است که تنها در یک ماه گذشته، رقم پناهجویان گیرمانده در کشورهای غربی بالقان به بیش از هشت هزار تن می‌رسید  و بیشتر آن ها از کشورهای پاکستان و افغانستان هستند.

حدود ۷۵۰۰ تن از این پناهجویان در بوسنی و هرزگوینی، ۳۵۰ تن آنان در سلوانیا و ۴۷۵ نفر دیگرشان در کرواسیا زندگی می‌کردند.

حکومت فدرال آلمان در پاسخ به این سؤال که وضعیت بشردوستانه مهاجران را در این منطقه به ویژه  در بوسنی و هرزگوینی چگونه ارزیابی می‌کنند، نوشته است که می‌توان آن را "کافی" ارزیابی نمود.

گفته می‌شود، مراکز عمومی برای پذیرش پناهجویان که اغلب از سوی گروه های بین المللی مانند سازمان بین المللی مهاجرت اداره می‌شوند، معیارهای بین المللی را رعایت می‌کنند.


 

در همین زمینه