اتحادیه اروپا موافق است که فراهم آوری کمک های مالی را به هدف بهبود بخشی وضعیت پناهجویان در یونان، در نظر بگیرد.
اتحادیه اروپا موافق است که فراهم آوری کمک های مالی را به هدف بهبود بخشی وضعیت پناهجویان در یونان، در نظر بگیرد.

یک مقام ارشد کمیسیون اتحادیه اروپا از یک بسته کمکی برای رسیدگی به وضعیت پناهجویان در جزایر یونان خبر داده است.

اتحادیه اروپا مصمم است که برای بهبودبخشی وضعیت پناهجویان در جزایر یونان، یک بسته کمک بشردوستانه تازه را در اختیار یونان قرار بدهد. این کمک به میلیون ها یورو بالغ می‌شود.

یانز لیرانچچ، کمیسشنر اتحادیه اروپا برای مدیریت بحران گفت: «قطعاً این احتمال وجود دارد که اتحادیه اروپا با ارایه یک بسته جدید کمک های بشردوستانه برای مبارزه با وضعیت بحرانی کنونی، مقام های یونانی را مورد حمایت قرار بدهد. اتحادیه اروپا نباید این کشور را تنها بگذارد.»

در حال حاضر، هزاران پناهجو در اردوگاه های نهایت مزدحم جزایر یونان زندگی می‌کنند. سازمان های مددرسان غیردولتی از وضعیت بحرانی این جزایر همواره انتقاد می‌کنند.

لینارچچ همچنان ابراز آمادگی کرد که در صورت تصمیم گیری اعضای اتحادیه اروپا برای فراهم آوری کمک های میلیونی دیگر برای یونان، این کمیسیون هم نظر خواهد بود.

افزون بر این، کمیشنر اتحادیه اروپا برای مدیریت بحران علاوه کرد که مسئولیت بهبودبخشی اردوگاه های مهاجران به دوش حکومت یونان نیز می‌باشد.

او گفت: «اتحادیه اروپا در سال های پسین میلیون ها یورو را به یونان کمک کرده است تا این کشور سیستم پناهندگی و رسیدگی به پناهجویان را بهبود ببخشد.»


 

در همین زمینه