شش افسر پولیس یونان به ظن صدور غیرقانونی پاسپورت و مدارک هویت این کشور، زیر پیگرد قرار دارند.
شش افسر پولیس یونان به ظن صدور غیرقانونی پاسپورت و مدارک هویت این کشور، زیر پیگرد قرار دارند.

شماری از افسران پولیس در پیوند به جعل پاسپورت و مدارک هویت این کشور، مظنون شناخته شده اند. گفته می‌شود که این افراد در صدور کارت هویت و پاسپورت یونانی به جنایت کاران فراری خارجی، نقش داشته اند.

مقام های یونان می‌پذیرند که شش افسر پولیس این کشور و ۲۷ فرد دیگر، در پیوند به جعل گسترده پاسپورت زیر پیگرد قرار گرفته اند. این گروه متهم اند که مدارک هویت را به گونه جعلی برای جنایت کاران فراری کشورهای دیگر، به فروش رسانیده اند.

اداره امور داخلی پولیس گفته است که در نتیجه تحقیقات، آنان ۳۸ کارت هویت و ۳۱ پاسپورت که بین سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۸ صادر شده بودند را، لغو کرده اند.

گفته می‌شود که برای صدور هر مدرک غیرقانونی، از ۵ هزار تا ۴۰ هزار یورو پرداخت گردیده است. بیشتر این پاسپورت ها به نام آنعده از شهروندان یونان صادر شده اند که در خارج از این کشور به سر می‌برند و پاسپورت های خود را تمدید نکرده اند.

این در حالیست که روند جعل پاسپورت در سال‌های پسین به دلیل گیرماندن پناهجویان در یونان افزایش یافته است. این پناهجویان تلاش می‌کنند که با استفاده از مدارک جعلی برای ارایه درخواست پناهندگی به کشورهای غرب اروپا سفر نمایند.

یونان یکی از گذرگاه‌های عمده برای افرادی که مشاق رسیدن به کشورهای اروپایی اند، به حساب می‌آید.

با این همه، پولیس یونان تا هنوز به گونه رسمی اعلام نکرده است که آیا از میان این ۳۳ مظنون، افرادی هم بازداشت شده اند یا خیر.


 

در همین زمینه