عکس از آرشیف/ شماری از ساکنان یک قریه مرزی در یونان با انجام ماموریت رضاکارانه در تلاش اند که پناهجویان را بازداشت کنند و به پولیس بسپارند.
عکس از آرشیف/ شماری از ساکنان یک قریه مرزی در یونان با انجام ماموریت رضاکارانه در تلاش اند که پناهجویان را بازداشت کنند و به پولیس بسپارند.

ساکنان یک قریه مرزی یونان ماموریت داوطلبانه را برای بازداشت پناهجویان ، از طرف شب انجام می‌دهند. آنان در چهارراه ها کمین می‌گیرند تا پناهجویان را دستگیر کنند و به پولیس بسپارند. این افراد همچنان با وسایط نقلیه شان به مناطق دوردست می‌روند تا نیروهای مرزی را در پیدا نمودن پناهجویان همکاری کنند. در این ویدیو بنگرید... 

در همین زمینه