شماری از کشورهای اروپایی برای حمایت از یونان، نیروهای شان را به مرزهای این کشور فرستاده اند.
شماری از کشورهای اروپایی برای حمایت از یونان، نیروهای شان را به مرزهای این کشور فرستاده اند.

نیروهای کمکی از کشورهای مختلف اتحادیه اروپا وارد یونان شده اند تا این کشور را در محفاظت از مرزهایش یاری رسانند. نیروهای واکنش سریع، آژانس گارد ساحلی، افسران پولیس اتریش موسوم به "واحد کبرا" و قوای خاص پولیس قبرس شامل این گروه می‌باشند. 

در همین زمینه