عکس آرشیف: گروهی از مهاجران که در چارچوب برنامه اسکان مجدد وارد آلمان می‌شوند.
عکس آرشیف: گروهی از مهاجران که در چارچوب برنامه اسکان مجدد وارد آلمان می‌شوند.

دادگاه قضایی اروپا اعلام کرد که پولند، هنگری و جمهوری چک به دلیل امتناع از اسکان دوباره مهاجران در اوج بحران مهاجرت در سال ۲۰۱۵، قوانین اروپا را نقض کرده‌اند. از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷، در چارچوب برنامه اسکان مجدد، ۱۲۷۰۶ مهاجر از ایتالیا و ۲۱۱۹۹ مهاجر از یونان در کشورهای اروپایی پذیرفته شدند.

بر بنیاد حکم دادگاه قضایی اتحادیه اروپا به روز پنجشنبه ۲ اپریل، این سه کشور با عدم رعایت سهمیه بندی اسکان دوباره مهاجران از ایتالیا و یونان، به تعهدات خود عمل نکرده‌اند.

برنامه سهمیه بندی اسکان مجدد ده‌ها هزار مهاجر از ایتالیا و یونان در سال ۲۰۱۵ از سوی اتحادیه اروپا آغاز شد و در سپتمبر ۲۰۱۷ پایان یافت. کمسیون اروپا در پایان سال ۲۰۱۷ به دلیل عدم رعایت این سهمیه بندی از سوی پولند، هنگری و جمهوری چک، به دادگاه قضایی اتحادیه اروپا مراجعه کرد.

دادگاه در حکم خود تاکید کرده است که «این کشور‌ها نمیتوانند با اتکا بر استدلال مسئولیت تامین نظم عامه و امنیت داخلی یا به زعم آن‌ها موثر نبودن برنامه اسکان مجدد، از عملی کردن آن طفره بروند.»

دادگاه همچنین استدلال هرسه کشور مبنی بر اینکه با پایان یافتن برنامه، آنان دیگر نمیتوانستند برای رعایت آن اقدام کنند را رد کرد و گفت کمسیون این قصور را برجسته می‌کند.

در جریان برنامه اسکان مجدد مهاجران، پولند و هنگری از اجرای آن امتناع کردند و جمهوری چک نیز بعد از پذیرفتن حدود دوازده مهاجر،‌ به آنان پیوست.

به گفته دادگاه، استدلال مقام‌های پولندی و هنگری که گویا پذیرفتن مهاجران با امنیت داخلی این کشور ها در تضاد بوده است توجیه قضایی ندارد و جمهوری چک نیز،‌ با انتقاد از عدم موثریت برنامه اسکان مجدد، به طور یکجانبه، تصمیم جمعی اتحادیه را زیر پا کرده است.

در پایان برنامه اسکان مجدد، ۱۲۷۰۶ مهاجر از ایتالیا و  ۲۱۱۹۹ مهاجر از یونان در کشورهای اروپایی پذیرفته شدند.

در همین زمینه: شمار مهاجران آسیب پذیری که در کشورهای امن پذیرفته می شوند، به پنج درصد هم نمی رسد
 

در همین زمینه