عکس از آرشیف/ پناهجویان تازه وارد به جزایر یونان برای دو هفته در قرنطین نگه داری می شوند.
عکس از آرشیف/ پناهجویان تازه وارد به جزایر یونان برای دو هفته در قرنطین نگه داری می شوند.

مقام های یونانی، پناهجویان تازه وارد را برای دو هفته در قرنطین نگه می دارند. پس از این مدت، آنان به اردوگاه ها انتقال داده می شوند. تا حال دو اردوگاه پناهجویان به دلیل وجود نتایج مثبت ویروس کرونا، قرنطینه شده اند. 

در همین زمینه