عکسی از جلد یک پاسپورت آلمانی
عکسی از جلد یک پاسپورت آلمانی

آلمان طرحی را آغاز می کند که ارائه تابعیت این کشور را برای پناهندگانی که با استفاده از اسناد هویت جعلی وارد این کشور شده اند، در مورد هویت شان به اداره های مربوط دروغ گفته اند و یا اسناد جعلی ارائه کرده باشند را دشوارتر می سازد.

رسانه های آلمانی روز جمعه گزارش داده اند که این تصمیم از سوی وزارت داخله آلمان گرفته شده است.

پیشنویس این طرح که از سوی روزنامه "دی ولت" آلمان نشر شده، تاکید می کند کسانی که سال ها با هویت جعلی در آلمان زندگی کرده اند، الزامات دریافت شهروندی را فراهم کرده نمی توانند.

براساس قانون، خارجی ها باید هشت سال را در آلمان قانونی زندگی کرده باشند تا بتوانند درخواست تابعیت و پاسپورت آلمانی را ارائه کنند.

براساس پیشنویس این قانون، به کسانی که جعل هویت کنند، ابتدا باید حق اقامت موقت داده نشود و در قدم دوم از حق اقامت دائمی در آلمان محروم شوند. حق اقامت موقت و دایمی از جمله الزامات مهم برای دریافت تابعیت آلمانی می باشند.پولیس آلمان درحال کنترول پاسپورت

موانع اضافی پیش بینی شده در این پیشنویس قانونی مربوط به کودکان افرادی است که با استفاده از اسناد جعلی وارد کشور شده اند.

تاکنون فرزندان متولد آلمان از والدین خارجی نیز پاسپورت آلمانی دریافت می کردند؛ البته در صورتی که یکی از والدین هشت سال را در آلمان زندگی کرده باشد.

براساس این قانون جدید در آینده حتی برای دادن تابعیت و پاسپورت آلمانی به کودکانی که از والدین خارجی در آلمان به دنیا می آیند نیز باید ابتدا هویت و ملیت اصلی والدین تایید شود.

 

در همین زمینه