وزارت انکشاف آلمان از احتمال افزایش مهاجران در جهان به دلیل همه گیری ویروس کرونا هشدار داد.
وزارت انکشاف آلمان از احتمال افزایش مهاجران در جهان به دلیل همه گیری ویروس کرونا هشدار داد.

وزارت انکشاف آلمان پیش‌بینی می‌کند که اوج گیری بحران کرونا سبب می‌شود که رقم پناهجویان و مهاجران در جهان افزایش یابد.

گرد مولر، وزیر انکشاف آلمان هشدار می‌دهد که به دلیل همه گیری ویروس کرونا، گمان می‌رود که موج تازه‌ای از پناهجویان و مهاجران از کشورهای افریقایی به راه بیفتد. مولر می‌گوید که بحران کرونا سبب می‌شود که "همه گیری گرسنگی" اضافی در افریقا رخ بدهد.

گرد مولر افزود: «افریقا نمی‌تواند هنوز خود را تغذیه کند. راه های مواصلاتی مسدود اند، محصولات با تهدید از بین رفتن مواجه می‌باشند.»

این مقام آلمانی اضافه کرد که رسیدگی به میلیون ها نفر، با تهدید روبرو شده است. از دید او، گروه های تروریستی از بحران گرسنگی به هدف سرکوب حکومت ها استفاده سوء می‌کنند.

وزیر انکشاف آلمان می‌گوید که در حال حاضر، رقم بیجاشدگان داخلی در بسیاری کشورها نسبت به گذشته افزایش چشمگیر داشته است.


 

در همین زمینه