صحن کمپ روزکه در مجارستان، عکس از حسن فاضلی
صحن کمپ روزکه در مجارستان، عکس از حسن فاضلی

دیوان عالی اروپا، انتقال و اسکان پناهجویان در یک حوزه ترانزیت خیلی دور افتاده در مرز میان مجارستان و صربستان را به عنوان «بازداشت» درجه بندی کرده است. از سه سال به اینسو مجارستان پناهندگان را به این منطقه منتقل کرده و در اردوگاه ها نگهداری می کند.

دیوان عالی اروپا روز پنجشنبه (۱۴ می ۲۰۲۰) تصمیم گرفت که اگر یک بررسی قضایی نشان دهد که "پناهجویان بدون هیچ دلیل معتبری بازداشت شده اند، محکمه که تصمیم توقیف این پناهجویان را گرفته بود، باید سریعاً حکم آزادی آنها را اعلام کند." به طور خاص، این حکم در مورد اردوگاه روزکهِ در مرز مجارستان و صربستان است.  

مجارستان سالهاست که در برابر مهاجران و پناهجویان از سیاست «ایجاد ترس» چون بازداشت پناهجویان استفاده می کند. پناهجویان از سال ۲۰۱۷ در اردوگاه های نزدیک مرز صربستان اسکان داده شده اند. آیا مجارستان قانون اتحادیه اروپا را نقض می کند.  

پیشینه این امر قضیه چهار پناهجو از ایران و افغانستان است که از طریق ترکیه، بلغاریا و صربستان به مجارستان آمده اند. مقامات مجارستان تقاضای پناهندگی آنها را به دلیل اینکه از مسیر یک کشور دیگر یعنی صربستان، که عضو اتحادیه اروپا نیست، وارد مجارستان شده اند، رد کرده اند. در ادامه گفته شده است که این پناهجویان در صربستان نه با آزار و اذیت و تعقیب و نه هم با آسیب های جدی روبرو هستند. علاوه بر این، در کشورهایی که از طریق آنها به مجارستان آمده اند، از امکانات مناسب محافظت برخوردار هستند. محکمه مربوطه اقامه دعوا این چهار پناهجو علیه تصمیم مقامات مجارستان را بدون ارزیابی رد کرد. از طرف دیگر صربستان از پذیرش دوباره این پناهجویان خودداری کرده است و کشورهای که باید این پناهجویان در آنها بازگردانیده شوند، ایران و افغانستان عنوان شده است. علاوه بر این، سپس این پناهجویان در منطقه ترانزیت روزکهِ اسکان داده شدند. 

نمایی از روزکه در مجارستان، عکس از نرگس فاضلی
مجارستان تحت رهبری ویکتور اوربان، نخست وزیر راستگرای این کشور از چندین سال به این طرف سیاست ایجاد ترس و بازداشت پناهجویان و مهاجران را دنبال می کند. از بهار سال ۲۰۱۷، به این طرف مجارستان پناهجویان را در دو اردوگاه که از کانتینر اند، مستقیم در مرز صربستان نگه می دارد. اطراف این اردوگاه ها با حصار بلند و سیم خاردار احاطه شده است. این چهار پناهجو فقط در موارد استثنایی اجازه ترک بخش که در آنجا اسکان داده شده اند، با همراهی پولیس دارند. بازدید نیز فقط پس از تأییدی قبلی در یک کانتینر جداگانه مجاز بود.  

با توجه به بحران کرونا، حکومت مجارستان دسترسی به دو منطقه ترانزیت در روزکه و تامپا را تا آغاز ماه مارچ کاملاً متوقف کرده بود. در حال حاضر ۳۲۱ پناهجو در این دو اردوگاه زندگی می کنند. 

همچنین سه هفته پیش، یک ناظر دیوان عالی اروپا دریافت که با اسکان پناهجویان در اردوگاه روزکه، قوانین اتحادیه اروپا نقض گردیده است. در این منطقه ترانزیت، آزادی گشت و گذار تا حدی محدود شده است که مشابه بازداشت است. این ناظر همچنین گفته است که چنین برخوردی غیرقانونی است اما ارزیابی او برای قضات الزام آور نبوده است. 

از طرف دیگر کمیسیون اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۸ از مجارستان در برابر دیوان عالی اروپا شکایت کرده بود که از دید اتحادیه اروپا ایجاد چنین اردوگاه ها برای پناهجویان مخالف قوانین اتحادیه اروپا است. علاوه براین مقامات اتحادیه اروپا انتقاد کرده اند که پناهجویانی که درخواست پناهندگی شان رد شده است، در اردوگاه ها مواد غذایی کافی به دست نمی آورند. پناهجویان در آنجا زندانی هستند.  

کمیته هلسینکی، که برای حقوق بشر کار می کند، در آخرین گزارش اش در اوایل ماه اپریل اعلام کرد که برای سه ایرانی دیگر در اردوگاه ها غذا داده نمی شود. مانند ۳۱ مورد قبلی که از آگست سال ۲۰۱۸ بوده است، محکمه حقوق بشر اروپا حکم فوری برای دسترسی این پناهجویان به مواد خوراکی را صادر نمود. 

 

در همین زمینه