بحث ها در مورد منع پوشیدن چادر در مکاتب و کودکستان های آلمان هنوز هم جریان دارد
بحث ها در مورد منع پوشیدن چادر در مکاتب و کودکستان های آلمان هنوز هم جریان دارد

جناح حزب بدیل برای آلمان ( ا اف دی) در پارلمان فدرال این کشور خواهان منع چادر یا روسری پوشیدن دختران در مکاتب عمومی و کودکستان ها شده است.

جناح حزب بدیل برای آلمان «ا اف دی»، خواستار منع پوشیدن چادر یا روسری دختران در مکاتب و کودکستان ها در این کشور شده است. 

 ماریانا هاردر کونل، مسئول امور خانواده این حزب در پارلمان فدرال آلمان روز چهارشنبه (۱۳ ماه می ) در برلین پایتخت آلمان با اشاره به این موضوع گفت: «پوشیدن چادر در کودکستان ها،شیرخوارگاه ها و در مکاتب، در تضاد با پیشرفت شخصیت وخودارادیت دختران قرارمی گیرد 

 جناح حزب  بدیل برای آلمان در این ارتباط پیش نویسی را نیز به پارلمان فدرال آلمان ارائه کرده است که امروز پنجشنبه روی آن بحث خواهد شد. 

 به گفته  ماریانا هاردر کونل، برخی از عالمای دین و دانشمندان اسلامی نیز گفته اند که "حجاب دختران جنبه مذهبی ندارد.”  

حزب بدیل برای آلمان این پیش نویس را بربنیاد مدارک سازمان های حامی زنان و اداره فدرال ادغام آلمان تهیه کرده است که بربنیاد این مدارک ممانعت در پوشیدن چادر مغایر قانون اساسی آلمان نیست.

 

در همین زمینه