عکس از آرشیف/ با وجود تهدید ویروس کرونا در جهان، مهاجرت افغان ها به کشورهای دیگر ادامه دارد.
عکس از آرشیف/ با وجود تهدید ویروس کرونا در جهان، مهاجرت افغان ها به کشورهای دیگر ادامه دارد.

شکنجه و به رودخانه انداختن مهاجران افغان، نمونه ای بارز از نقض حقوق بشری این گروه در مسیر مهاجرت است. سیاست سختگیرانه شماری از کشورها در برابر پناهجویان سبب شده است که هزاران مهاجر در نزدیک مرزهای خارجی اتحادیه اروپا گیر بمانند. در "بررسی حقیقت" این هفته، به این موضوعات تمرکز شده است. 

در همین زمینه