یکی از اردوگاه های مهاجران در شهر دریسدی آلمان
یکی از اردوگاه های مهاجران در شهر دریسدی آلمان

یک سال پیش سه حزب ائتلافی مدت زیادی بحث کرده بودند. یک سال بعد از تصویب بسته مهاجرت حکومت ائتلافی در بوندستاگ یا پارلمان آلمان، حالا این سؤال مطرح است که تا چه حدی قوانین مندرج در آن تطبیق یافته است؟

ترازنامه در مورد تأثیرات بسته مهاجرت که یک سال پیش تصویب شد، برای اتحادیه کاتولیک کاریتاس آلمان واضحاً منفی است. این اتحادیه می گوید که بسیاری از قوانین شامل این بسته وضعیت برای مهاجرین و پناهجویان را دشوار کرده است و مزیتهایی که از این بسته برای مهاجرین در زمینه آموزش و اشتغال انتظار میرفت، تاهنوز به ندرت نمایان شده است.

از دید کاریتاس به خصوص قانون به اصطلاح بازگشت منظم مهاجرین موفقیتی نداشته است: «وضعیت برای مهاجرین متأثر از این قانون همواره دشوار تر می شود، بدون آنکه بر شمار اخراج های رو به افزایش تأثیر گذاشته باشد».

بعضی از قوانین این بسته در ماه آگست سال گذشته، بعضی هم در آغاز سال جاری و قانون سفر برای نیروهای متخصص کاری نخست در ماه مارچ همزمان با بحران کرونا اجرایی شدند.

اتحادیه کاریتاس می افزاید که پاندمی بر عملی شدن تدابیر نیز تأثیر گذار بوده است: «بحران کرونا آمدن نیروهای متخصص و نیز اجرای اخراج ها را تقریباً کاملاً متوقف کرده است. به این دلیل بسیاری از تأثیرات این بسته به زحمت قابل پیشبینی اند. وزارت داخله کشور نیز در مورد نتیجه گیری مثبت از آن محتاط است».

این در حالی است که هورست زیهوفر وزیر داخله آلمان یک سال پیش بر تصویب آن با خوش بینی تأکید کرده بود. او در پارلمان آلمان از یک سیاست مدرن و تحول در مورد مهاجرت سخن گفت که مانند آن در هیچ کشور دیگری اروپایی وجود ندارد؛ اما او از اینکه این بسته در درون حکومت ائتلافی نیز به شدت قابل بحث است، ذکر نکرد.

بسیاری از نمایندگان حزب سوسیال دموکرات شامل در حکومت و نیز احزاب اپوزیسیون سبز ها و چپ ها، با «قانون برگشت منظم» به شدت مخالف کردند.

منتقدان در آن زمان از یک «قانون گم شوید» سخن زدند. خانم ساسکیا اسکن، رئیس کنونی حزب سوسیال دموکرات آلمان هنگام رأی دهی به این بسته در پارلمان در ۷ جون ۲۰۱۹ مانند شمار زیادی از نمایندگان دیگر گفت که «تضاد با قانون اساسی را در بخشهای بسته مهاجرت شناسایی می کند.» او قانون اخراج در  بسته مهاجرت را رد کرد.

 با این بسته موانع در مورد اخراج مهاجران تحت بازداشت و توقیف های موقتی کاهش یافت. ایالات از جمله این امکان را یافتند تا متقاضیان پناهندگی مکلف به اخراج را در توقیفگاه های موقت جا بدهند و نیز متقاضیان پناهندگی که در مورد روشن شدن هویت شان همکاری نمی کنند، مجازات شوند.

دویچه وله دری


 

در همین زمینه