یکی از صنف های ادغام پناهجویان در آلمان
یکی از صنف های ادغام پناهجویان در آلمان

حکومت جمهوری فدرالی آلمان گفته که در سال گذشته مجموعاً حدود ۲۳ میلیارد یورو را برای تامین هزینه های پناهجویان و برنامه های ادغام مصرف کرده است. حدود هشت میلیارد یوروی آن در مبارزه علیه عوامل مهاجرت به مصرف رسیده است.

حکومت فدرال آلمان روز چهارشنبه اعلام کرد که در سال گذشته میلادی با پرداخت ۶،۳ میلیارد یورو به ایالت ها و نواحی این کشور از برنامه های ادغام اجتماعی و آموزش زبان برای پناهجویان حمایت کرده است.

علاوه بر این، حکومت آلمان فدرال ۱۶،۸ میلیارد یوروی دیگر را در سال گذشته برای رسیدگی به پناهجویان و مهاجران مصرف کرده است. از این میان ۸،۴ میلیارد آن در مبارزه علیه عوامل مهاجرت به مصرف رسیده است.

از جمع ۶،۳ میلیارد یورویی که حکومت آلمان فدرال به ایالت های این کشور پرداخته است، ۲،۴ میلیارد آن برای برنامه های ادغام اختصاص داده شده است. ۱،۹ میلیارد یوروی دیگر از سوی حکومت آلمان فدرال برای اقامتگاه ها و هزینه گرمایش آن ها پرداخت شده است.

در این اعلامیه آمده است که برخی ایالت های آلمان سهم گیری حکومت فدرال در هزینه های رسیدگی به پناهجویان و مهاجران و برنامه های ادغام آن ها را ناکافی خوانده و قسماً خواستار پرداخت های بیشتر از سوی حکومت فدرال شده اند.

(Af/pa (KNA

برگرفته از رسانه همکار ما دویچه وله

 

در همین زمینه