صدها تن در اعتراض به بدرفتاری پولیس و نیروهای مرزی ایران در برابر مهاجران افغان در شهر کلن آلمان تظاهرات کردند
صدها تن در اعتراض به بدرفتاری پولیس و نیروهای مرزی ایران در برابر مهاجران افغان در شهر کلن آلمان تظاهرات کردند

معترضان در پیوند به بدرفتاری پولیس ایران با مهاجران افغان در دو روز گذشته، در شهرهای مختلف کشورهای اروپایی دست به اعتراض زدند. آنان از سازمان ملل متحد خواستند که چگونگی آتش سوزی مهاجران افغان در ایران را به گونه جدی پیگیری کند 

در همین زمینه