هزاران مهاجر در مرز ترکیه خواستار یک زندگی در امن اند
هزاران مهاجر در مرز ترکیه خواستار یک زندگی در امن اند

به خاطر محدودیت هایی که برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا تصویب شده، مسدود شدن مرزها در شرق افریقا و افریقای مرکزی، بسیاری از پناهجویان نمی توانند به جای امنی برسند. این مهم را ۳۹ سازمان حقوق بشری، توسعه و مهاجرت روز دوشنبه با درخواستی به حکومت های منطقه برجسته کرده و خواستار راه حل های فوری گردیده اند.

در این درخواست آمده است، کشورها باید بتوانند شرایط را طوری کنترول کنند که مردم بتوانند خود را به جای امنی برسانند و همزمان پاندمی کرونا را نیز تحت کنترول داشته باشند.

در ادامه آمده است که اساسا بستن مرزها با حقوق بین المللی پناهندگی مغایرت دارد. همچنین اتحاد متشکل از ۳۹ سازمان گفته استُ زمانیکه کشور های منطقه در ماه مارچ امسال برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا شروع به بستن مرزهای خود کردند، این کار بدون میکانیسم های محافظتی برای زنان، مردان و کودکانی انجام شد که از ترس از دست دادن جان و آزادی شان پا به فرار گذاشته اند و خواهان کسب پناهندگی در کشورهای دیگر هستند.

 این سازمان ها از جمله سازمان عفو بین الملل و آکسفام خواستار پیدا کردن راه های حل فوری شده اند برای مهار بیماری کرونا و همزمان توجه به حقوق پناهجویان شده اند.

 دیپروسه موجینا، از سازمان عفو بین الملل می گوید که به عنوان مثال، برای اینکه پناهجویان بتوانند به دیگر کشورها پناهندگی بدهند، می توان آزمایش کرونا یا طرح های مختلف قرنطین را در نظر گرفت. همچنین لیدیا زیگومو، مدیر منطقه ای آکسفام می گوید که جامعه جهانی وظیفه دارد از افرادی که در حال فرار اند، حمایت کند. وی تأکید می کند که مهم نیست این افراد در کدام طرف مرز هستند.

 


 

در همین زمینه