روند  ادغام پناهجویان در بازار کار و شمولیت شان در نهادهای آموزشی در آلمان رو به بهبود است
روند ادغام پناهجویان در بازار کار و شمولیت شان در نهادهای آموزشی در آلمان رو به بهبود است

انتظار می رود که در ایالت نورد راین وست فلن آلمان، تعداد بیشتری از پناهجویان بتوانند براساس یک طرح جدید، مکتب را در سطح ابتدایی به اتمام برسانند. این برنامه برای پناهجویانی در نظر گرفته شده که بیشتر از ۱۸ سال سن دارند و رفتن به مکتب برای شان اجباری نیست.

وزارت تعلیمات ایالت نورد راین وست فلن آلمان اعلام کرده که در سال تعلیمی آینده، زنان و مردانی که بالای ۱۸ سال سن دارند و رفتن به مکتب برای شان اجباری نیست، می توانند سند فراغت از مکاتب ابتدایی را در همه مناطق این ایالت به دست بیاورند.

ایوون گیباور، وزیر تعلیمات ایالت نورد راین وست فلن گفت: «آموزش و پرورش کلید اصلی ادغام اجتماعی و حرفه ای است». او در ادامه گفت که آلمان از این طریق، فرصت هایی را برای پناهجویان در بازار کار و در بخش آموزش های حرفه ای ایجاد می کند.

 به گفته این وزارتخانه،  قرار است براساس این برنامه، ۳۰۰ پناهجو در گروه های یادگیری "زبان، ریاضی، آموزش های فرهنگی و سیاسی-اجتماعی" آموزش داده شوند. الگوی این طرح پروژه ای است که در سال تعلیمی ۲۰۱۸ -۲۰۱۹ آغاز شده است. این پروژه نخست در سه دانشکده حرفه ای شهرهای کلن و آخن المان آغاز شد.  براین اساس پناهجویان بالای ۱۸ سال که سند فراغت ازمکتب ابتدایی ندارند و رفتن به مکتب برای شان اجباری نیستند، می توانند برای به دست آوردن این سند، آموزش ببینند.


 

در همین زمینه