محکمه قانون اساسی آلمان در شهر کارلسروهه
محکمه قانون اساسی آلمان در شهر کارلسروهه

سه پناهجوی افغان که از تصمیم محکمه اداری برلین به محکمه قانون اساسی آلمان شکایت کرده بودند، برنده شدند. از این به بعد با توجه به توقف رسمی اخراج به افغانستان، محاکم اداری آلمان اجازه ندارند درخواست های فوری پناهجویان برای توقف اخراج احتمالی را رد کنند.

دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان در کارلسروهه روز سه شنبه اعلام کرد که شکایت سه پناهجوی افغان از دادگاه اداری برلین مبنی بر تصمیم نامناسب، درست بوده است. این محکمه حالا مجبور است در مورد درخواست های فوری این پناهجویان دوباره تصمیم بگیرد.

درخواست فوری برای توقف اخراج احتمالی به افغانستان زمانی ارائه می شود که درخواست پناهندگی یک پناهجو در آلمان رد شده و از وی خواسته شود خاک این کشور را ترک کند.

دادگاه اداری برلین درخواست های فوری را به دلیل عدم "نیاز به حمایت قانونی" رد کرده بود. محکمه قانون اساسی فدرال استدلال کرده که به دلیل دستورالعمل های رسمی فعلی كه اخراج به افغانستان را به تعلیق درآورده اند، افراد آسیب پذیر به هر حال با اخراج روبرو نیستند؛ بنابراین موضوع مستحق بودن به "حمایت قانونی" به هیچ وجه ضروری نیست.

از نظر قاضی های محکمه قانون اساسی، این تصمیم محکمه اداری برلین غیرقابل قبول و نقض "حق برخورداری موثر و بدون کاستی از حقوق اساسی" می باشد.

محکمه قانون اساسی گفته که براساس دستورالعمل های فعلی از طرف مقام های اداره مهاجرت آلمان که اخراج به افغانستان را فعلا متوقف ساخته است، افرد آسیب پذیر را اخراج به این کشور تهدید نخواهد کرد.

این فقط بخشی از مقررات اداری داخلی است که در موارد انفرادی مورد استثنا قرار می گیرد. مثلا اگر یک پناهجوی افغان که درخواست پناهندگی اش رد شده و ترک خاک گرفته است، مرتکب جرمی شود و یا در تثبیت هویتش همکاری نکند، بازهم ممکن است اخراج گردد. دستورالعمل فعلی برای توقف اخراج به افغانستان نیز ممکن است براساس شرایط زمانی دوباره تغییر کند.

در تصمیمی که محکمه قانون اساسی آلمان در مورد شکایت این سه پناهجوی افغان گرفته است، مسئله رد شدن درخواست پناهندگی شان از سوی اداره مهاجرت مطرح نبوده، بلکه رد شدن درخواست فوری شان برای توقف اخراج و برخوردار شدن از حمایت قانونی موقت ارزیابی گردیده است. این پناهجویان را تا زمان ارزیابی مجدد درخواست پناهندگی شان و حل و فصل کامل پرونده شان اخراج تهدید نخواهد کرد.

 

 

در همین زمینه