پولیس فدرال آلمان از بازداشت گروهی از پناهجویان پنهان شده در یک لاری یخچالی خبر می‌دهد
پولیس فدرال آلمان از بازداشت گروهی از پناهجویان پنهان شده در یک لاری یخچالی خبر می‌دهد

۳۱ پناهجو که در یک لاری یخچال دار پنهان شده بودند، در ایالت زاکسن آلمان به دست پولیس فدرال این کشور افتادند. بر بنیاد معلومات ابتدایی، این مهاجران از کشورهای ترکیه، سوریه، عراق و ایران هستند.

 پولیس فدرال  و گمرک  آلمان در ایالت زاکسن ۳۱ مهاجر را در یک لاری یخچال دار پیدا کرد.   

یک سخنگوی پولیس فدرال آلمان روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که این مردان مهاجر بین محموله این لاری و سرپوش آن قرار گرفته بودند و پولیس در جریان بازرسی که در نزدیکی مرز مشترک با چک انجام شده، متوجه آن ها شده است.  

راننده این لاری که از کشور ترکیه است، به ظن قاچاق بازداشت شده است.

بر بنیاد معلومات ابتدایی این پناهجویان و مهاجران شهروندان ترکیه، سوریه، عراق و ایران می باشند.


 

در همین زمینه