اقارب پناهجویان غرق شده در شهر وان ترکیه، نزدیکان شان را شناسایی می کنند
اقارب پناهجویان غرق شده در شهر وان ترکیه، نزدیکان شان را شناسایی می کنند

از میان ۳۰ قربانی حادثه غرق شدن یک قایق در شهر وان ترکیه، هفت جسد به اقارب شان در کابل تسلیم داده شدند. قرار است ۱۲ جسد دیگر در روزهای آینده از ترکیه به افغانستان انتقال داده شوند. 

در همین زمینه