عکس از آرشیف/ به دلیل همه گیری ویروس کرونا، بازار کار مهاجران نیز آسیب پذیر شده است
عکس از آرشیف/ به دلیل همه گیری ویروس کرونا، بازار کار مهاجران نیز آسیب پذیر شده است

پنج سال بعد از آغاز موج مهاجرت در آلمان، تا کنون بسیاری از پناهجویان در بازار کار ادغام شده اند. اما پاندمی کرونا شمار زیادی از آن‌ها را بار دیگر بیکار کرده است. با آنهم شرایط در آلمان بهتر از کشور های دیگر است.

دانیل ترتسنباخ، عضو هیئت مدیریت اداره کار آلمان به خبرگزاری آلمان (دی پی آ) گفت که میزان بیکاری در آلمان در کل در ماه جون، ۲۲ درصد بالاتر از ماه مارچ بوده است؛ در میان پناهندگان این رقم تا ۲۶ درصد بیشتر بوده است.

ترتسنباخ همزمان با این نابرابری تأکید کرد: «حدود نیمی از پناهجویان که از آغاز موج مهاجرت به آلمان آمده اند، امروز دارای کار اند» و از این میان، مجددا نیمی از آن ها در سطح نیروی آموزش دیده مشغول کار اند.

ترتسنباخ افزود: «به خصوص شمار پناهندگان کمتر آموزش دیده در زمان های بحران آسان تر کار های شان را از دست می‌دهند. فقدان سند آموزشی و آشنایی کمتر با زبان، به خصوص این دو ویژگی، اغلب باعث از دست دادن کار می شوند.»

او افزود که در کل وضعیت آلمان در مورد ادغام پناهجویان در بازار کار، بهتر از کشور های دیگر است. اما در این ارتباط نیز تفاوت های آشکار وجود دارند. از دید او، زنان دشوار تر در بازار کار ادغام می‌شوند، زیرا اغلب آنها به دلیل نقش های سنتی، مسئول کار های خانه هستند و به این دلیل به اندازه کافی در کورس های ادغام و کورس آموزشی سهم نمی‌گیرند.

این کارمند اداره آلمان فدرال برای کار تأکید کرد که این اداره تلاش می کند تا در این زمینه با تقاضا های حمایتی فردی و شخصی، به زنان کمک کند. در این ارتباط باید با افراد شخصاً صحبت کرد، چیزی که به دلیل کرونا اغلبا دشوار بوده است. در حالی که « در مورد پناهجویان، دقیقاً تماس های شخصی و مستقیم مهم است.»

(Hm/pa(dpa


 

در همین زمینه