فعالان با یک اقدام نمایشی از حکومت آلمان خواستند که روند انتقال پناهجویان گیرمانده در کمپ موریا در جزیره لیسبوس را به این کشور تسهیل کند
فعالان با یک اقدام نمایشی از حکومت آلمان خواستند که روند انتقال پناهجویان گیرمانده در کمپ موریا در جزیره لیسبوس را به این کشور تسهیل کند

برخی از فعالان با چیدن ۱۳ هزار چوکی در برابر پارلمان فدرال آلمان، خواستار پذیرش پناهجویان از کمپ موریا در جزیره یونان شدند. آنان به این اقدام نمایشی نشان دادند که آلمان، ظرفیت پذیرش پناهجویان گیر مانده در یونان را دارد و از حکومت این کشور خواستند که برای انتقال مهاجران زمینه سازی کند. 

در همین زمینه