مهاجران در لیسبوس، یونان/عکس: Reuters/E.Marcouu
مهاجران در لیسبوس، یونان/عکس: Reuters/E.Marcouu

برخی از سازمان های مددرسان مدعی اند که آلمان و اتحادیه اروپا، حقوق پناهجویان و مهاجران را نقض می‌کنند. این سازمان ها، یک گردهم آیی را زیر نام (دادگاه حقوق بشر) در آلمان برگزار کردند.

شماری از سازمان های مددرسان از جمله سازمان های داکتران که موسوم به «IPPNW» روز دوشنبه در برلین اعلام کردند، بر اساس ارزیابی ها، حدود ۵۰۰ هزار تن که در آلمان مدرک اقامت ندارند، از دسترسی به ابتدایی ترین امکانات طبی محروم هستند.

نهادهای داکتران  اعلام کرد که با سازمان هایی مانند (داکتران جهان)، (Deutsche Aidshilfe) کمک به مبتلایان به ایدز در آلمان)، شماری از شوراهایی که در بخش کمک رسانی به پناهجویان همکاری می‌کنند (میدیکو انترنیشنل)، پرو ازول، (Sans Papier) یک برنامه سه روزه را زیر عنوان «دادگاه حقوق بشر» در برلین برگزار کردند.

این سازمان ها در ادامه گفتند، حکومت آلمان فدرال و اتحادیه اروپا نیز در کمپ های مهاجران یونان با تعقیب سیاست مهاجرت و پناهندگی شان حق دسترسی مهاجران به مراقبت های طبی را نقض کردند.

به گفته این سازمان های امدادگر، بیماری همه گیر کووید ۱۹ باعث شده که اتحادیه اروپا بیشتر از گذشته قوانین را نقض کند. به گفته آن ها پولیس آلمان و اردوی فدرال این کشور نیز در اقداماتی که به نقض قوانین بین المللی، کنوانسیون ژنیو و قوانین کنونی اتحادیه اروپا منجر می‌شود، سهم دارند.

آن ها گفتند، به عقب راندن اجباری مهاجران که غیر قانونی است، تقریبا روزانه در برابر ساحل لیسبوس انجام می‌شود.

به گزارش این سازمان ها، تعداد زیادی از مهاجران که از این اقدامات متاثر شده اند، در برابر «دادگاه حقوق بشر» در این باره گزارش دادند.

برگزارکنندگان این برنامه علاوه کردند، هدف آن ها افزایش آگاهی عمومی از موارد نقض حقوق بشر در آلمان و مرزهای بیرونی اروپا است.

ائتلاف سازمان های مددرسان از تاثیرات اخراج و جرم انگاری نجات مهاجران از بحر انتقاد کرد.


 

در همین زمینه