تخلیه اردوگاه پیکپا در لیسبوس ۳۰ اکتوبر ۲۰۲. عکس: @lesvossolidarity
تخلیه اردوگاه پیکپا در لیسبوس ۳۰ اکتوبر ۲۰۲. عکس: @lesvossolidarity

یک سازمان مدافع حقوق پناهجویان با انتقاد از مقام های یونانی می گوید که تهدید برای مسدود کردن یک کمپ پناهجویان در جزیره لیسبوس، در تضاد با کرامت انسانی قرار دارد.

سازمان حامی پناهجویان "پرو ازول" علیه تخلیه اردوگاه پناهجویان "پیکپا" در جزیره لیسبوس یونان اعتراض کرده است. کارل کوپ مدیر مسئول این سازمان روز پنجشنبه در شهر فرانکفورت آلمان گفت: «این کار تأثرآور است و با هیچ چیز قابل توجیه نیست. حکومتی که تهدید به تخلیه این اردوگاه کرده است، به طور واضح کرامت انسانی را نقض می کند.»

مقامات یونان امروز جمعه به تخلیه کمپ پیکپا آغاز کردند.

پناهجویان به ویژه آنهایی که آسیب پذیر هستند در کمپ "پیکپا" پناهگاهی را برای شان یافته بودند، از جمله خانواده ها با کودکان، زنان باردار، افراد معلول و قربانیان شکنجه. بر اساس گزارش پرو ازول، کار ها در این اردوگاه عمدتا توسط مددرسانان به گونه داوطلبانه پیش برده می شوند.

اقای کوپ در ادامه گفت که سازمان پرو ازل برای اردوگاه "پیکپا" کمک کرده است و پروژه آنها به خاطر تخلیه اردوگاه نا تمام می ماند. به گفته او سازمان آنها به اردوگاه کانتینر خریداری کرد و یک پروژه را راه اندازی کرده بود که مادران پس از زایمان مجبور نباشند به اردوگاه "موریا" برگردند. منظور آن در اینجا اردوگاه جدید کاراتیپه در لیسبوس است که بعد از آتش سوزی جاگزین اردوگاه موریا گردیده است.

اردوگاه "پیکپا" در جنوب شهر میتیلینی، نزدیک میدان هوایی این جزیره در نزدیکی مرز با ترکیه قرار دارد. این اردوگاه در سال ۲۰۱۲ تأسیس شده است. کمپ "پیکپا" را سازمان "Lesvos Solidarity" یا "همبستگی لیسبوسی ها" ایجاد کرده اند که گنجایش۱۲۰پناهجو را دارد. این اردوگاه برای پناهجویان که آسیب پذیر اند در نظر گرفته شده است.

 

در همین زمینه