اردوگاه پناهجویان الیوناس در شهر آتن پایتخت یونان (اکتوبر۲۰۲۰)
اردوگاه پناهجویان الیوناس در شهر آتن پایتخت یونان (اکتوبر۲۰۲۰)

شماری از زنان و دختران مهاجر افغان به امید بهبودی در وضعیت زندگی شان، در چند سال گذشته به مسیر اروپا گام برداشته اند. هرچند این پناهجویان از امنیت نسبی در قلمرو اروپا برخوردار شده اند، اما با رسیدن به این اتحادیه درب تازه مشکلات به روی شان گشوده شده است. خبرنگاران مهاجر نیوز با شماری از زنان افغان در کمپ الیوناس در شهر آتن یونان دیدار کرده است.


 

در همین زمینه