روند  ادغام پناهجویان در بازار کار و شمولیت شان در نهادهای آموزشی در آلمان رو به بهبود است.
روند ادغام پناهجویان در بازار کار و شمولیت شان در نهادهای آموزشی در آلمان رو به بهبود است.

یک تحقیق جدید نشان می دهد که کیفیت کاری کارمندان با پیشینه مهاجرت و بدون گذشته مهاجرتی به طور قابل ملاحظه ای متفاوت است. کسانی که ریشه مهاجرتی دارند، کمتر احساس امنیت کاری دارند.

نتیجه یک تحقیق جدید انستیتوت پژوهش بازار کار و شغل "ای آی بی" در شهر نورنمبرگ آلمان نشان می دهد که افرادی که ریشه خارجی دارند، احساس می کنند نسبت به کارمندان بومی، قدرت عملیاتی کمتری در محیط کاری شان دارند.

 مهاجران حتی می گویند که در محیط کاری برای شان شرایط کمتر فراهم می گردد که توانایی های شان را بنابر خواسته خودشان توسعه داده و اجرایی کنند.

این تحقیق نشان می دهد که ۴۳ درصد از افرادی که حدود ده سال قبل به آلمان مهاجرت کرده اند، احساس خودمختاری کمتری در محیط کاری دارند؛ در حالی که این آمار در میان افراد بومی فقط ۲۷ درصد می باشد.

۵۷ درصد از کسانی که کمتر از یک دهه را در محیط کاری آلمان گذرانده اند و پیشینه مهاجرتی دارند، احساس می کنند که در محیط کاری به توانایی های شان کمتر ارزش گذاشته می شود؛ در حالی که این آمار در میان کسانی که بومی هستند، فقط ۲۰ درصد می باشد.  

علاوه براین ۴۵ درصد از کسانی که کمتر از یک دهه قبل به آلمان مهاجرت کرده اند، گفته اند که در وظیفه شان تنوع مسئولیتی وجود داشته است؛ کارمندان بومی فقط ۳۰ درصد چنین احساسی دارند.

بازار کار آلمان با فقدان کارمندان مسلکی در بخش‌های مختلف مواجه می‌باشد.
بازار کار آلمان با فقدان کارمندان مسلکی در بخش‌های مختلف مواجه می‌باشد.

۴۵ درصد از افراد دارای پیشته مهاجرتی کمتر از یک دهه گفته اند موقعیت های آموزشی برای شان در محیط کاری به ندرت فراهم شده است؛ در حالی که افراد بدون پیشنه مهاجرتی فقط ۱۷ درصد به این نظر بوده اند.

 براساس این تحقیق، در مقایسه با کارمندان فاقد سابقه مهاجرت، مهاجران به طور قابل توجهی بیشتر کارهایی ساده انجام می دهند که دارای پاداش کمتری هستند و از نظر جسمی نیز تقاضای نیروی بیشتری دارند.

از مهاجران بیشتر به عنوان کارگران غیر ماهر و کمتر در مشاغلی استفاده شده که نیازمند نیروی کاری ماهر بوده اند.

نتایج تحقیق همچنان نشان می دهد که کیفیت کار مهاجران با بیشتر شدن مدت اقامت شان افزایش می یابد. نویسندگان گزارش این تحقیق که روز سه شنبه نشر شده، تأکید می کنند: «اینکه آیا مهاجران و فرزندان آنها به سرعت جای خود را در بازار کار پیدا می کنند یا خیر، تأثیر بسزایی در روند ادغام اجتماعی آنها و شانس مشارکت اجتماعی و اقتصادی شان دارد.» این در حالیست که کیفیت مشاغل اغلب معیار اصلی ادغام مهاجران در بازار کار است.

 

در همین زمینه